Årsrapport for BCC Harstad 2021

Økonomi
BCC Harstad har en tilfredsstillende økonomi. Regnskapet og revisors beretning for 2020 finner du her.


Om BCC Harstad
BCC Harstad er en aktiv kristen menighet i Harstad, og er medlem av BCC Norge. Selv om BCC Harstad er en selvstendig enhet både juridisk og økonomisk, har vi samme trosgrunnlag som BCC Norge. Mer om BCC`s trosgrunnlag kan leses på bcc.no og aktivkristendom.no.

BCC Harstad består av aktive medlemmer i alle aldre, men det er et klart flertall av barn og unge.

BCC Harstad har forsamlingshus med tilhørende uteområde i Kilhusveien 164 Harstad.


Spesialåret 2021
I likhet med resten av verden, har BCC Harstad`s aktivitet også i 2021 vært begrenset av Covid 19 restriksjoner. Begreper som «faste tilviste plasser», kohort og smitteverntiltak har fortsatt hatt en konkret betydning.

Vi gledet oss over oppmyking i smittevernreglene i sommer, og det var virkelig godt å kunne samles på Brunstad igjen – selv om arrangementet var nedskalert og tilpasset de nasjonale reglene.

Da innstrammingene kom igjen høsten 2021, kunne vi som relativt liten forening likevel samles til tross for avstands- og antalls begrensinger.

Vi er også svært glade for den store satsingen BCC Media har gjort for å formidle de nasjonale arrangementene digitalt.


Våre Samlinger
BCC Harstad samles hver uke til aldersrettede aktiviteter for barn- og unge, samt trosoppbyggelse og felleskap for alle. Alle oppfordres til å delta, og det er frihet til å bidra med både med sang, bønn og innlegg.

Etter noen av søndagsmøtene legges det opp til salg av middag med kaffe/dessert. Overskuddet av dette går til barne- og ungdomsarbeidet.

Før hvert søndagsmøte, er det søndagsskole med to grupper inndelt etter alder. Her tas bibelhistorie og beslektede tema tas opp på en måte som gjør det interessant for de som er litt yngre.

Vi har også flere festlige arrangementer gjennom året – ikke minst i anledning 17 mai og jul. Her er det også innslag av underholdning av forskjellige former – i tillegg til trosoppbyggelsen. Disse arrangementene gir en særlig mulighet for de med kreative evner innen musikk eller annen fremførelse – til stor glede for tilhørerne.


Brunstad
For BCC Harstad har det alltid vært viktig å delta på BCC Norges arrangementer ved Oslofjord Convention Center på Brunstad i Sandefjord kommune. Link: Oslofjord

Her arrangeres internasjonale stevner flere ganger i året, og i tillegg til trosoppbyggelse, er det et allsidige aktiviteter for barn og ungdommer. Det kan nevnes turneringer, aktivitetsdager og barneleker.

Her knyttes det bånd og bygges felleskap, og for de fleste av BCC Harstads medlemmer har dette vært en del av både barne- og ungdomstiden. Det er derfor ikke vanskelig å forstå at dette prioriteres høyt.
Fra styret
2021 har på en måte vært et historisk år for BCC Harstad. På årsmøtet i desember, ble det gjort en vedtektsendring. Navnet endret fra Brunstad Kristelige Menighet Harstad til BCC Harstad.

Vedtektsendringen gjør bl. a. også at årsmøtet blir mer involvert i økonomi- planlegging. BCC Harstad har en tilfredsstillende økonomi. Med tanke på den store andel barn og unge, ser styret det som viktig å ha økonomisk handlefrihet for eventuelle fremtidige investeringer.

Den kristne tro er grunnlaget for all vår virksomhet, og fellesskapet rundt denne troen har også i 2021 stått i sentrum for medlemmene. Derfor har arrangementer med trosoppbyggelse både lokalt og i regi av sentralforeningen BCC, vært høyt prioritert. Det har også blitt lagt ned betydelig innsats for å skape inkluderende og trygge miljø for våre barn og ungdommer, i tråd med vårt tros- og verdigrunnlag.

Videre har vi jobbet med en overordnet god foreningsstruktur for BCC Harstad og dets underforeninger. Dette arbeidet har vært viktig for å sikre et godt og koordinert aktivitetstilbud til medlemmene og for ivaretagelse av lovpålagte plikter i en forening. Dette arbeidet vil vi også fortsette med i året som kommer.

Styret vil takke for den store frivillige innsats medlemmene har bidratt med i 2021. Denne positive medvirkning har vært helt avgjørende for det høye aktivitetsnivået som har vært. Vi takker også for godt samarbeid med våre forstander, noe som sikrer at styrets arbeid er i samsvar med foreningens kristne formål.

Med vennlig hilsen fra styret i BCC Harstad

Styret består av Henriette Stene, Eirin Stene, Morten Myhre og Gunnar Bendixen