Årsrapport for BKM Harstad 2020

Økonomi
Den økonomiske situasjonen i BKM Harstad er tilfredsstillende. Regnskapet og revisors beretning for 2020 finner du her. Foreningen har en samlet formåls kapital på ca 10 mill. Driftsutgiftene baseres på faste bidrag fra medlemmene. BKM Harstad bidrar også til BCC`s sentrale virksomhet – herunder den internasjonale kristne medievirksomheten BrunstadTV.

Tilbakeblikk på året
BKM Harstad tok fatt på det nye tiåret med stor optimisme med tradisjonelt møte hver søndag. En gang i måneden spiser de som ønsker det middag sammen etter møtet. Ungdommene har også egne ungdomsmøter på fredager. For barna holdes det aktivitetsklubb ukentlig og søndagsskole. Fra tidlig i januar startet vi også med dugnadsfrokost på lørdager som en sosial samling før de som hadde lyst og anledning brukte dagen til arbeid for felleskapet. Arbeidet spenner fra vedlikehold på eget bygg til inntektsbringende oppdrag som styrker økonomien i foreningen. Alder så ikke ut til å være noen hindring.

I begynnelsen av mars var mesteparten av våre kvinnelige medlemmer samlet til den årlige kvinnekonferansen på Brunstad.

Covid 19
Så langt var alt ved det normale inntil myndighetene innførte strenge tiltak for å begrense spredning av Corona viruset. Den 15. mars ble det som en følge av dette besluttet å innstille alle aktiviteter i BKM Harstad inntil videre. Takket være BCC`s sentrale satsing på BrunstadTV, kunne fikk vi likevel ukentlig anledning til å samles digitalt sammen med trosfeller over hele verden. Stevner og arrangementer på Brunstad er høydepunkter som BrunstadTV har formidlet på en fantastisk måte i 2020. Det er vi veldig takknemlig for. Siden BKM Harstad er en relativt liten forsamling, var det innenfor regelverket mulig å ta opp virksomheten igjen etter sommerferien – med noen endringer. Etter innstrammingen i november, benyttes påmeldings-app hvor det kun er mulig for de første 50 personer å melde seg på. Det har vært sterkt fokus på å holde avstand, håndhygiene, registrering og andre anbefalinger fra myndighetene. BCC Harstad har som de fleste andre måtte tåle avlysninger og endringer, men vi er glade for at ingen av medlemmene har vært smittet.

Bildet ovenfor er tatt under normale forhold før pandemien. Vi gleder oss til avstandsregler og andre begrensinger er historie!


Positiv utvikling
Det er også en glede at antall barn og unge i BKM Harstad er økende. For de aller minste arrangeres det søndagsskole parallelt med ordinære møter, og ungdommene har egne møter en gang i uken. Utover dette samarbeider BKM Harstad med barne- og ungdomsforeninger som bidrar til gode fritidstilbud på et kristent verdigrunnlag. Det sier seg selv at frivilligheten er veldig viktig for å drive vår virksomhet til. Mange av medlemmene bruker utallige timer frivillig og med glede for at det hele skal gå rundt. Dette er et positivt engasjement vi er avhengige av.

Oppsummering
Skal vi oppsummere 2020, har det også for BKM Harstad vært «annerledesåret» med tanke på Covid 19. Vi ser frem til at vi igjen kan samles uten begrensinger – ikke minst reise til våre internasjonale samlinger på Oslofjord Convention Center.

Styret BKM Harstad 31.01.2021